Biuletyn Spółdzielczy. Odc. 4: Fundusz remontowy

Jedną z opłat za lokale wnoszonych przez Spółdzielców jest opłata na Fundusz Remontowy. Na co przeznaczone są te opłaty?

Każdy budynek wymaga nakładów na utrzymanie go w niepogorszonym stanie technicznym. Wpływ na starzenie się naszych zasobów mają zarówno warunki atmosferyczne, jak i sam czas, gdyż budynki i ich elementy po prostu się zużywają. Przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nakładają na wszystkie spółdzielnie obowiązek tworzenia funduszu remontowego.