63% mieszkańców Warmii i Mazur chciałoby pracować zdalnie

Zakupy, edukacja, praca, media społecznościowe, kultura i rozrywka, do czego jeszcze Internetu używają mieszkańcy Warmii i Mazur? Firma NEXERA, która w Regionie rozwija światłowodową sieć dostępową o dużej skali, postanowiła to sprawdzić. Efektem jest raport #RegionyNEXERY2019. Czego dowiadujemy się z odpowiedzi udzielonych przez ponad pół tysiąca mieszańców Warmii i Mazur? 

  • Aż 63% pytanych mieszkańców Warmii i Mazur, gdyby tylko miało taką możliwość, chciałoby pracować zdalnie. 
  • 75% przebadanych mieszkańców jest przekonanych, że możliwość pracy zdalnej zwiększa atrakcyjność mieszkania w małej miejscowości. 
  • Co trzeci uczestnik badania (33%) z Warmii i Mazur deklaruje, że na jednorazowe zakupy w sieci przeznacza ponad 200 zł. Czyli najwięcej wśród przebadanych mieszkańców Regionów NEXERY.

NEXERA, hurtowy operator telekomunikacyjny budujący sieć światłowodową na obszarze 4 Regionów: Kujaw z Pomorzem i Mazowszem, Warmii i Mazur, Łódzkiego oraz Świętokrzyskiego, postanowił sprawdzić jaką rolę odgrywa dostęp do szybkiej sieci internetowej dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz pracowników administracji publicznej. Badanie #RegionyNEXERY2019 przeprowadzono na terenach, na których brakuje dostępu do szerokopasmowego Internetu lub na których ten dostęp jest ograniczony. W przypadku Regionu Warmii i Mazur udział w nim wzięło 406 mieszkańców, 101 przedstawicieli firm oraz 46 pracowników jednostek samorządu terytorialnego. 

Mobilni pracownicy

Mieszkańców tego Regionu można z pełną odpowiedzialnością określić mianem zwolenników telepracy. 63% pytanych w badaniu mieszkańców Regionu Warmii i Mazur chciałoby pracować zdalnie, gdyby tylko mieli taką możliwość. To najwyższy wynik spośród czterech Regionów NEXERY. Najbardziej pozytywne nastawienie wobec pracy zdalnej mają młodzi mieszkańcy w wieku 18-25 lat. 

Częściowo zdalnie lub wyłącznie zdalnie pracuje aż 70% mobilnych pracowników Regionu Warmii i Mazur. Według zebranych danych, to zdecydowanie najwięcej ze wszystkich badanych Regionów i o 15 punktów procentowych więcej niż uśredniona wartość dla Regionów NEXERY (55%). Z badania wynika również, że 28% osób, które korzystają w tym Regionie z możliwości pracy zdalnej pracuje wyłącznie w ten sposób, podczas gdy w pozostałych Regionach odsetek takich pracowników nie przekracza 15%. – Zgodnie z wynikami naszej analizy, mieszkańcy Warmii i Mazur są najbardziej niezależni geograficznie i w największym stopniu przygotowani do wykonywania swoich obowiązków w formie zdalnej. Umożliwia ona swobodną pracę z miejsca zamieszkania bez konieczności przeprowadzania się do dużych miast i metropolii, a przez to zachowanie równowagi pomiędzy życiem rodzinnym a pracą oraz ograniczenie kosztów życia, które w największych polskich miastach rosną w dynamicznym tempie. Bardzo możliwe, że liczba zwolenników tego modelu pracy będzie się zwiększać – nie tylko za sprawą postępującego trendu na niezależność zawodową, ale także rozszerzanie zasięgu szybkiej sieci światłowodowej w regionie – dodaje Jacek Wiśniewski, Prezes Zarządu NEXERY.

Praca zdalna w szerszym ujęciu

Co więcej, aż 3/4 mieszkańców Warmii i Mazur jest zdania, że praca zdalna podnosi atrakcyjność mieszkania w mniejszych miejscowościach. Może to pomóc w zahamowaniu procesu wyludniania się terenów północno-wschodniej Polski. Z analiz Głównego Urzędu Statystycznego dowiadujemy się, że pomiędzy rokiem 2018 a 2019 o 4.962 osoby zmniejszyła się liczba mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego. Inwestycje infrastrukturalne w szybką sieć światłowodową mogą pomóc zatrzymać ten trend, a w dłuższej perspektywie nawet go odwrócić. 

Ponadto, wprowadzenie możliwości pracy zdalnej, w opinii mieszkańców, byłoby najlepszym rozwiązaniem problemu bezrobocia w Regionie. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego, wynika, że w skali całego kraju w województwie warmińsko-mazurskim jest najwięcej osób pozostających bez pracy. W czerwcu 2019 roku liczba bezrobotnych w czwartym co do wielkości województwie w Polsce wyniosła ponad 45 tys. osób, co odpowiada 8,8% ogółu zatrudnionych.

Zdecydowani e-zakupowicze

Mieszkańcy Regionu Warmii i Mazur wydają najwięcej na jednorazowe zakupy w sieci. Co trzeci uczestnik badania z tego Regionu (33%) deklaruje, że na jedno internetowe zamówienie przeznacza ponad 200zł. Potencjał rozwoju e-commerce wydaje się jednak znacząco większy. Warto wspomnieć, że Warmię i Mazury zamieszkuje ponad 1,4 mln mieszańców, a współczynnik urbanizacji wynosi poniżej 60%, według danych GUS. – Oznacza to, że ponad 500 tys. tamtejszych obywateli mieszka obszarach oddalonych od większych punktów handlowych w tym szczególnie galerii handlowych. Chcąc korzystać z tych samych dóbr konsumpcyjnych, które często są w zasięgu ręki mieszkańców miast, mieszkańcy Regionu korzystają z dobrodziejstwa rynku cyfrowego i trend ten bez wątpienia będzie postępował. Stymulować będzie go zarówno rosnąca liczba e-sklepów, coraz łatwiejsza kalkulacja ofert jak również większa liczba mieszkańców regionu, która znajdzie się w zasięgu szybkiej infrastruktury internetowej – dodaje Paweł Biarda, Członek Zarządu ds. Sprzedaży i Rozwoju Biznesu NEXERY. 

E-administracja czeka na swój czas

W 56% urzędów mieszkańcy Regionu Warmii i Mazur mogą za pośrednictwem Internetu składać wnioski dotyczące wszystkich lub większości spraw urzędowych. To najniższy wynik ze wszystkich badanych obszarów. W Regionie odnotowano też najwyższy odsetek urzędów, które nie pozwalają na załatwienia żadnej sprawy zdalnie. Takich urzędów w Regionie Warmii i Mazur jest 9%. Te dane pokazują, że przed samorządami tego Regionu, jest jeszcze sporo do poprawy. Jest to bardzo ważne, zwłaszcza gdy spojrzymy na strukturę zaludniania. 

Województwo warmińsko-mazurskie jest czwartym pod względem wielkości w kraju (24 tys. km2), ale zamieszkuje je zaledwie 1,436 mln osób — to 12. wynik w skali Polski. Według informacji z baz GUS gęstość zaludnienia w 2018 roku wynosiła 59 osób na 1 km2 i była ponad dwukrotnie niższa niż średnia krajowa (123 osoby/km2). W miastach przeciętnie mieszkało 1.410 osób/km2, a na wsi 25 osób/km2. Te dane obrazują, że możliwość zdalnego kontaktu z urzędem dla mieszkańców obszarów wiejskich może mieć znacznie większe znaczenie niż można byłoby się spodziewać. – Tym bardziej, iż mimo najniższej dostępności e-administracji na Warmii i Mazurach liczba osób regularnie załatwiających sprawy w ten sposób jest najwyższa. Zgodnie z naszymi danymi sprawy urzędowe w formie online’owej załatwia tam 47% – to najwyższy odsetek względem pozostałych Regionów. Do pokonania pozostaje jednak najważniejsza bariera, jaką jest tutaj wciąż brak dostępu do Intenretu lub posiadanie łączności o niewystarczających parametrach. Na Warmii i Mazurach na to, że jest to główny problem w popularyzowaniu e-usług urzędowych wskazuje aż 37% samorządowców, co uświadamia jak istotne jest poszerzanie zasięgu szybkiej sieci w drodze do pełnej „demokratyzacji” elektronicznej administracji – podsumowuje Jacek Wiśniewski z NEXERY.

O BADANIU – Badanie przeprowadzono w czerwcu 2019 roku na grupie 1.649 mieszkańców, 403 przedstawicieli firm oraz 187 pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Wywiady realizowane były metodą CAPI w przypadku mieszkańców oraz CATI w pozostałych grupach. Badanie #RegionyNEXERY2019 przeprowadzono na terenach, na których brakuje dostępu do szerokopasmowego Internetu lub na których ten dostęp jest ograniczony. W przypadku Regionu Warmii i Mazur udział w nim wzięło 406 mieszkańców, 101 przedstawicieli firm oraz 46 pracowników jednostek samorządu terytorialnego.