Niskoemisyjny transport miejski z unijnym dofinansowaniem

Zarząd województwa zaakceptował listę projektów, których celem jest poprawa infrastruktury miejskiego transportu. Ponad 20 mln zł unijnego dofinansowania trafi do pięciu gmin z regionu.

Pieniądze pochodzą z RPO WIM 2014-2020 (Oś 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski).Dofinansowanie wszystkich zgłoszonych projektów było możliwe dzięki zwiększeniu przez zarząd puli środków dostępnych w konkursie o 7,5 mln zł. Pieniądze te pochodzą z tzw. rezerwy wykonania, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Są to dodatkowe pieniądze za bardzo dobre wyniki we wdrażaniu RPO WiM na lata 2014-2020.