Bilans kontroli legalności zatrudnienia na Warmii i Mazurach

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w I kwartale br. przeprowadzili 80 czynności kontrolnych legalności zatrudnienia cudzoziemców. Kontrolą objęto 1 280 obcokrajowców i stwierdzono, że 176 osobom powierzono pracę nielegalnie. W większości byli to obywatele Ukrainy zatrudnieni m.in. w powiecie olsztyńskim, mrągowskim i ełckim. Cudzoziemcy najczęściej pracowali nielegalnie na budowie, w zakładach produkcyjnych, przemysłowych oraz gastronomii. Stwierdzone naruszenia przepisów głównie dotyczyły powierzenia pracy cudzoziemcom na innych warunkach niż określone w zezwoleniach lub oświadczeniach.

W analizowanym okresie wobec 29 przedsiębiorców zostały wydane wyroki sądowe o ukaraniu karą grzywny na łączną kwotę prawie 70 tys. zł. Ponadto funkcjonariusze Straży Granicznej nałożyli 41 mandatów karnych na kwotę ponad 9 tys. zł. Grzywny dotyczyły głównie niedopełnienia obowiązku informowania właściwych urzędów o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemców. Ostatnie kontrole wykazały, że właściciele firm zapominają o tym obowiązku. Tak jak pracodawcy z powiatu mrągowskiego, którzy nie powiadomili wojewody i urzędu pracy o niepodjęciu pracy przez 40 obywateli Nepalu i 90 obywateli Ukrainy. Również przedsiębiorca z powiatu kętrzyńskiego nie dopełnił obowiązku informacyjnego wobec urzędu pracy w związku z niepodjęciem pracy przez 43 obywateli Ukrainy.

Straż Graniczna przypomina, że każdy właściciel firmy, który uzyskał zezwolenia na prace bądź oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom, ma obowiązek powiadomić wojewodę lubwłaściwy powiatowy urząd pracy o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez obcokrajowca w określonym ustawą terminie. Niedopełnienie tego obowiązku stanowi wykroczenia określone w art.120. ust 6 i 10 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, za popełnienie których grozi kara grzywny nawet do 2 tys. zł.
W-MOSG